Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, opdrachten en overeenkomsten die door Meesters in ontwikkeling worden aangegaan met de opdrachtgever, inclusief eventuele aanvullende of vervolgovereenkomsten. De opdrachtgever is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die aan Meesters in ontwikkeling een opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Alleen als dit uitdrukkelijk en schriftelijk door Meesters in ontwikkeling met de opdrachtgever is vastgelegd, kan van deze algemene voorwaarden worden afgeweken. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever, in welke vorm dan ook, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Op alle overeenkomsten en eventuele geschillen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands Recht van toepassing.

1. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Meesters in ontwikkeling mondeling of schriftelijk de opdracht heeft aanvaard en als de opdrachtgever het definitieve voorstel van Meesters in ontwikkeling schriftelijk heeft geaccepteerd. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
 • Het voorstel waaruit de overeenkomst voortvloeit, is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle informatie, die van belang is voor een goede voorbereiding, uitvoering en afronding van de overeengekomen werkzaamheden, tijdig en volledig wordt verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de informatie, ook als die van derden afkomstig is.
 • De overeenkomst leidt in alle gevallen tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Meesters in ontwikkeling voert de overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen en met de zorg van een goed opdrachtnemer uit, maar geeft geen garantie voor het bereiken van welk beoogd resultaat dan ook.
 • Meesters in ontwikkeling kan voor het naar behoren nakomen van de overeenkomst en na overleg met de opdrachtgever de opdracht – of delen daarvan – onder zijn verantwoordelijkheid door derden laten uitvoeren. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is hierbij uitgesloten, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2. Annulering, wijziging en betaling

 • Als een opdracht of overeenkomst – of een deel daarvan – door de opdrachtgever tussentijds wordt beëindigd of wordt geannuleerd, of als die door redenen van de kant van de opdrachtgever niet door kan gaan, gelden – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – onderstaande annuleringsvoorwaarden. Kosten bij annuleren of tussentijds beëindigen:
  – tot 6 weken voor de aanvangsdatum: kosteloos
  – 6 tot 4 weken voor de aanvangsdatum: 50% van het overeengekomen tarief
  – 4 tot 1 weken voor de aanvangsdatum: 75% van het overeengekomen tarief
  – 1 week of minder voor de aanvangsdatum: 100% van het overeengekomen tarief
 • Ongeacht de termijn waarbinnen de opdrachtgever wijzigt of annuleert, worden alle al verrichte werkzaamheden ter voorbereiding van de uitvoering van de overeenkomst en eventuele al gemaakte externe kosten (zoals kosten voor de huur van een trainingsruimte, faciliteiten en reis- en verblijfskosten) in rekening gebracht. Extra kosten als gevolg van wijzigingen op verzoek van de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, bijvoorbeeld door meerwerk, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Kosten bij annuleren van individuele coaching:
  tot 1 week voor de aanvangsdatum: kosteloos
  1 week tot 48 uur voor de aanvangsdatum: 50% van het overeengekomen tarief
  48 tot 24 uur voor de aanvangsdatum: 75% van het overeengekomen tarief
  annuleren en wijzigen korter dan 24 uur voor aanvangsdatum of niet verschijnen: 100% van het overeengekomen tarief
 • Het overeengekomen tarief is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Meesters in ontwikkeling factureert achteraf, tenzij anders is afgesproken. De betalingstermijn van een factuur is 30 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum. Dit is een fatale termijn, dus de factuur moet door de opdrachtgever binnen deze termijn betaald zijn.
 • Als de opdracht door meerdere opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven en de werkzaamheden zijn ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers verricht, dan zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van de factuur.
 • Als de opdrachtgever in gebreke blijft van tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd aan Meesters in ontwikkeling.
 • De wettelijke rente wordt berekend over het openstaande factuurbedrag vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment dat de factuur alsnog volledig betaald is. Alle in redelijkheid te maken invorderingskosten die Meesters in ontwikkeling maakt voor de inning van de factuur komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • Als de opdrachtgever de overeengekomen financiële verplichtingen niet nakomt en in gebreke blijft, heeft Meesters in ontwikkeling het recht om de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Meesters in ontwikkeling is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg van de opschorting of beëindiging ontstaat.

 

3. Informatie, geheimhouding en intellectueel eigendom

 • Alle informatie die de opdrachtgever verstrekt voor het goed kunnen voorbereiden, uitvoeren en afronden van de overeengekomen werkzaamheden wordt door Meesters in ontwikkeling zorgvuldig en zonodig vertrouwelijk behandeld en wordt alleen gebruikt voor het doel van de overeengekomen werkzaamheden.
 • Alle informatie waarvan redelijkerwijs duidelijk kan zijn dat geheimhouding gewenst is, zal Meesters in ontwikkeling ook geheim houden, tenzij wettelijk of beroepsmatig gehouden tot bekendmaking. Voor zover nodig kan de informatie gedeeld worden in verband met de deugdelijke uitvoering van de opdracht. In dat geval stelt Meesters in ontwikkeling betrokkenen vooraf op de hoogte van de geheimhoudingsverplichting en zorgt ervoor dat betrokkenen zich hieraan gebonden achten.
  Individuele intake- en coachingsgesprekken zijn persoonlijk en worden altijd vertrouwelijk behandeld. De informatie uit deze gesprekken wordt nooit door Meesters in ontwikkeling met derden gedeeld zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de deelnemer.
 • Als de opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet of niet tijdig verstrekt, heeft Meesters in ontwikkeling het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien, bijvoorbeeld door meerwerk of door vertraging in de uitvoering van de opdracht, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Alle trainingen, methoden, modellen en instrumenten die Meesters in ontwikkeling inzet en voor de opdrachtgever ontwikkelt, zijn en blijven eigendom van Meesters in ontwikkeling. Daaronder wordt ook verstaan alle rechten van intellectueel eigendom, inclusief – maar niet beperkt tot – auteursrecht, beeldrecht en modelrecht.
 • De opdrachtgever mag dit eigendom voor eigen gebruik binnen de eigen organisatie beschikbaar stellen, maar mag dit niet zonder schriftelijke toestemming vooraf van Meesters in ontwikkeling aan derden doorgeven of openbaar maken.

 

4. Termijnen en ontbinding

 • De overeenkomst tussen Meesters in ontwikkeling en de opdrachtgever wordt in principe voor de duur van de verstrekte opdracht aangegaan. De termijn waarbinnen de opdracht moet zijn afgerond, is alleen een fatale termijn als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 • Als een opdracht uitloopt dan kan in overleg met Meesters in ontwikkeling meer of langer worden gewerkt. Werkzaamheden die daardoor buiten de overeengekomen tijdsbesteding zijn verricht, worden na overleg met de opdrachtgever in rekening gebracht.
 • De overeenkomst kan door de opdrachtgever tussentijds worden opgezegd. Dit moet schriftelijk gebeuren met een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand. De annuleringsvoorwaarden, zoals beschreven in artikel 3, lid 1 t/m 3, blijven onverkort van toepassing.
 • Meesters in ontwikkeling heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden tussentijds te beëindigen zonder de verplichting om schade of kosten te vergoeden als zich feiten of omstandigheden voordoen die buiten de invloed van Meesters in ontwikkeling liggen en die zodanig zijn dat voortzetting of voltooiing van de werkzaamheden in redelijkheid niet gevraagd kan worden.
 • Als de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet meer nakomt of kan nakomen, kan Meesters in ontwikkeling de overeenkomst, zonder gebonden te zijn aan een schadevergoeding en zonder gerechtelijke tussenkomst, schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden met behoud van rechten, zoals het vorderen van nakoming of schadevergoeding.

 

5. Aansprakelijkheid, overmacht en vrijwaring

 • Meesters in ontwikkeling is tegenover de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schade van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht en als deze tekortkoming bestaat uit het onzorgvuldig en ondeskundig uitvoeren van de opdracht.
 • Meesters in ontwikkeling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van de opdrachtgever of diens medewerkers.
 • Meesters in ontwikkeling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat Meesters in ontwikkeling is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt.
 • Als Meesters in ontwikkeling toch aansprakelijk blijkt voor schade bij de opdrachtgever, van welke aard dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het voor de opdracht overeengekomen bedrag, in elk geval tot dat deel van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval als de opdrachtgever, rekening houdend met artikel 6:89 BW, binnen 6 maanden na de ontstane schade geen rechtsvordering heeft ingesteld.
 • De opdrachtgever is verplicht om vóór het overgaan tot aansprakelijkheidsstelling eerst te overleggen met Meesters in ontwikkeling.
 • Meesters in ontwikkeling heeft altijd het recht om de door de opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.
 • Meesters in ontwikkeling is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en schade die daaruit voortkomt van door Meesters in ontwikkeling ingeschakelde derden.
 • Als de uitvoering van een opdracht niet (tijdig) door kan gaan door een situatie van overmacht (zoals, maar niet beperkt tot, stremming van verkeer en openbaar vervoer, plotselinge ziekte van de coach/trainer), wordt op een zo kort mogelijke termijn een alternatieve of nieuwe invulling van (dat deel van) de opdracht gezocht. Meesters in ontwikkeling is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de opdrachtgever hierdoor lijdt. Wel is Meesters in ontwikkeling verplicht om zich zo goed mogelijk in te spannen om de uitvoering van de opdracht door te laten gaan, bijvoorbeeld door het inzetten van een vervanger.
 • De opdrachtgever vrijwaart Meesters in ontwikkeling voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en waarvan de oorzaak niet toe te rekenen is aan Meesters in ontwikkeling.

 

Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, stelt Meesters in ontwikkeling met de opdrachtgever een of meer vervangende bepalingen vast om het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling zo goed mogelijk te benaderen, zonder nietig of vernietigbaar te zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast in maart 2019.