Privacyverklaring Meesters in ontwikkeling

Meesters in ontwikkeling, gevestigd in Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.meestersinontwikkeling.nl ⎮ Asterdkraag 30, 4823 GA Breda ⎮ +31 6 23111868

Michael Meesters is de Functionaris Gegevensbescherming van Meesters in ontwikkeling. Hij is te bereiken via michael@meestersinontwikkeling.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Meesters in ontwikkeling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Indien van toepassing, het bedrijf/de organisatie waar je voor werkt

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via michael@meestersinontwikkeling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Meesters in ontwikkeling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Meesters in ontwikkeling verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Meesters in ontwikkeling neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Meesters in ontwikkeling gebruikt dergelijke computerprogramma’s of -systemen niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Meesters in ontwikkeling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als er geen overeenkomst tot stand komt, bewaren wij je persoonsgegevens niet langer dan een jaar. Het is mogelijk dat je persoonsgegevens ten behoeve van betalingen in onze facturen zijn opgenomen. Wij bewaren facturen volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Meesters in ontwikkeling verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Meesters in ontwikkeling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Meesters in ontwikkeling gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Meesters in ontwikkeling. En heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar michael@meestersinontwikkeling.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Meesters in ontwikkeling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Meesters in ontwikkeling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Meesters in ontwikkeling maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Bovendien verplichten wij onze ICT provider ook om passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Michael Meesters via michael@meestersinontwikkeling.nl.

Wijzigen van de privacyverklaring
Er kan soms iets wijzigen in de persoonsgegevens die wij verwerken of in de toepasselijke regelgeving. Meesters in ontwikkeling kan in dat geval de inhoud van deze privacyverklaring aanpassen zonder dat je daarvan van tevoren op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in maart 2019.