Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onjuist of onvolledig is of fouten bevat. Natuurlijk doet Meesters in ontwikkeling zijn best om alle informatie en diensten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden. Meesters in ontwikkeling kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onvolkomenheden of andere schadelijke consequenties, die voortvloeien uit het gebruik van deze website. Meesters in ontwikkeling wijst daarom elke aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, nadrukkelijk van de hand.

Tenzij uitdrukkelijk vermeld, mag niets uit deze website worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meesters in ontwikkeling.

Meesters in ontwikkeling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Meesters in ontwikkeling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op of via deze website. Meesters in ontwikkeling heeft het recht om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen of te verwijderen, als de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Meesters in ontwikkeling.

Auteursrecht 2019 Meesters in ontwikkeling. Alle rechten voorbehouden.